Home Button שפה: Language Flag

מערכת פגישונים - מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

מדיניות פרטיות למערכת פגישונים

1. מבוא

מערכת פגישונים היא מערכת טכנולוגית המספקת פתרונות טכנולוגיים בחינוך. המערכת אוספת מידע אישי על המשתמשים בה, לרבות פרטים מזהים, מידע על קשריהם עם אחרים ונתוני שימוש במערכת.

מדיניות הפרטיות הזו מסבירה איך מערכת פגישונים משתמשת במידע האישי של המשתמשים בה.

2. איך מגיע פרטי המשתמשים לפגישונים
המידע האישי מתקבל ממשרד החינוך או מהמוסד החינוכי

3. איך משתמשים במידע האישי

מערכת פגישונים משתמשת במידע האישי של המשתמשים בה למטרות הבאות:

לספק את השירותים המוצעים על ידי המערכת
לשלוח הודעות למשתמשים, לרבות הודעות מערכת והודעות פרסומיות
לניתוח נתוני שימוש לצורכי מחקר וסטטיסטיקה
4. איך משתפים מידע אישי עם צדדים שלישיים

מערכת פגישונים לא משתפת מידע אישי עם צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

שיתוף מידע עם ספקי שירותים המספקים שירותים למערכת, כגון אחסון נתונים או שירותי דיוור אלקטרוני
שיתוף מידע עם רשויות אכיפת החוק, אם נדרש על פי חוק
שיתוף מידע עם משרד החינוך
5. איך שומרים על אבטחת המידע האישי


מערכת פגישונים מאושרת לשימוש על ידי משרד החינוך ועומדת בתקני אבטחת המידע של משרד החינוך ומשתמשת באמצעי אבטחה כדי להגן על המידע האישי של המשתמשים בה, לרבות:


הצפנת מידע רגיש
הגבלת גישה למידע רק למשתמשים מורשים
ביצוע בדיקות אבטחה תקופתיות
6. זכויות המשתמשים

למשתמשים יש את הזכויות הבאות בנוגע למידע האישי שלהם:

לקבל גישה למידע האישי שלהם
לבקש לתקן או למחוק מידע אישי
לבטל את הסכמתם לשימוש במידע האישי שלהם
7. יצירת קשר

אם יש לכם שאלות או בקשות בנוגע למדיניות הפרטיות של מערכת פגישונים, אנא פנו אלינו בכתובת:
info@pgishonim.com

8. עדכונים

מדיניות הפרטיות הזו עשויה להשתנות מעת לעת. אנא בדקו את מדיניות הפרטיות באופן קבוע כדי לקבל מידע עדכני.


נספחים:
תקן אבטחת מידע של משרד החינוך